Admitere Master Ingineria Sistemelor Industriale

Admitere Ingénierie des systèmes industriels 

Informatii-admitere_Master-ISI-2020

Prezentare

Poster ROPoster FR

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

  1. Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată;
  2. Proba 2 – probă orală, susținută online, constând dintr-un interviu

Interviu online

Data:  10 septembrie 2020, ora 8.30

Programarea candidaților se va anunța in preziua interviului, in data de 7 iulie 2020, ținând cont de numărul de candidați înscriși.

Modalitate: Proba 2 a examenului de admitere la Masterul ISI este o probă orală, susținută online, constând dintr-un interviu cu o comisie de evaluare.

Interviul va fi organizat online, pe platforma Microsoft Teams, în cadrul modulului dedicat programului de master ISI, creat de către secretarul comisiei de admitere la masterul ISI.

Secretarul comisiei de admitere la masterul ISI va fi responsabil cu gestionarea modului din Microsoft Teams, cu înregistrarea și arhivarea interviurilor.

Candidații se vor conecta la modulul Teams  corespunzător programului de masterat, pe baza invitației transmise de responsabilul cu gestionarea modului din Microsoft Teams din cadrul comisiei de admitere. Aceste invitații vor fi transmise după încheierea perioadei de înscriere, cu cel puțin o zi înainte de ziua desfășurării probei de admitere.

Interviurile vor fi înregistrate pentru fiecare candidat de către persoana din comisia de evaluare desemnată în acest sens de responsabilul comisiei de evaluare.

La începutul interviului, candidatul va fi identificat vizual de către membrii comisiei de evaluare, pe baza documentului de identitate prezentat de candidat la interviu. Tot atunci li se va reaminti candidaților ca prin semnarea Fisei de Înscriere au fost de acord cu înregistrarea Probei 2 – interviu, si cu respectarea Codului de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din București

Pe perioada interviului camerele video vor fi deschise, atât pentru candidat, cât și pentru membrii comisiei de evaluare.

Pentru orice problemă legată de conectarea la platforma Microsoft Teams candidații se vor adresa secretarului comisiei de admitere la masterul ISI, pe adresa de e-mail valentin.boicea@upb.ro.

Descriere: Interviul va avea în vedere următoarele aspecte:

– competențe și aptitudini de comunicare

– competențe și aptitudini/abilități tehnice/sociale

– aptitudini și competențe de învățare

Interviul, în ansamblul său, se va referi la:

– studiile și activitatea anterioară a candidatului;

– planul personal de educație și pregătire profesională;

– motivația de a urma programul respectiv de masterat;

Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică, sau cele care vizează pregătirea de bază în domeniul studiilor de licență.

Rezultatele interviului vor fi consemnate în documentul Chestionar_evaluare_interviu_MASTER 2020. Fiecare membru al comisiei de evaluare va redacta și semna un astfel de document pentru fiecare candidat.

Nota MB pentru fiecare candidat (corespunzătoare Probei 2 – interviu) va fi calculată ca medie aritmetică a notelor primite de candidat de la membrii comisiei de evaluare, cu două zecimale (prin trunchiere).

Înregistrările vor fi arhivate de către secretarului comisiei de admitere la masterul ISI, cel târziu în două zile de la finalizarea probei 2, si predate la Decanatul FILS. După arhivare, înregistrările vor fi șterse de pe Microsoft Stream.

Informații suplimentare despre înscriere si interviu pot fi obținute de la:

Comisie:

Prof.dr.ing. Virgil DUMBRAVA, responsabil master

Conf.dr.ing. Mioara DUCA

Conf. Dr. ing. Olivia NEGOITA

S.l. dr.ing. Valentin BOICEA, secretar subcomisie

 

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne