Admitere Master

Admitere 2020 -2021

Mastere

Rezultate finale – sesiunea septembrie

Lista admisi si inmatriculati pe programe de master_septembrie

Respinsi_septembrie

 

BioTE_admisi_toamna

EE_admisi_toamna

GIVE_admisi_toamna

ISI_admisi_toamna

MBAE.X_admisi_toamna

MBAE_admisi_toamna

MBAE_respinsi_toamna

MITSC_admisi_toamna

MSE_admisi_toamna

NGEL_admisi_toamna

TTA_admisi_toamna

Candidatii admisi trebuie sa aduca dosarul fizic la secretariat FILS pana vineri, 18.09.2020, ora 15. Detalii aici

Sesiunea Septembrie 2020
Înscrierea candidaților 17.08 – 11.09.2020 (ora 15), pentru toate masterele mai putin MBAE

4 septembrie – Test lingvistic

Concurs de admitere 10.09 MITSC, MBAE, GIVE, NGEL, ISI

14.09 TTA, SE, BioTE, AMPD, IE-EE

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților Comunicarea online a rezultatelor: 14.09

Contestatiile se pot depune pana pe 15.09, ora 22, pe adresa admitere_fils@upb.ro.

Inmatricularea:

14.09 – 18.09.2020 (ora 12)

Depunerea documentelor în original pentru candidații admiși în ambele sesiuni 10.09 –11.09.2020 (orele 9-14)

14.09–18.09.2020 (orele 8-16)

Detalii aici

Metodologie generala

Concursul de admitere se desfasoara in acord cu Metodologia Universitatii POLITEHNICA Bucuresti in vigoare.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul universitatii.

Programele de masterat ale Facultatii de Inginerie in Limbi Straine sunt prezentate pe pagina de studii/master.

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează conform Calendarului desfășurării concursului de admitere în învățământul universitar de masterat.

Inscrierea (online sau prin poștă)

Actele necesare inscrierii sunt listate in Metodologia Universitatii POLITEHNICA Bucuresti.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii  depun online pe https://admitere.pub.ro/ (butonul Master 2020 II) sau trimit prin poștă dosarul de înscriere (este necesară și o notificare prin email către admitere_fils@upb.ro  în caz ca documentele sunt trimise prin poștă), care trebuie să conțină următoarele documente:

 • a) fișa de înscriere tip, conform  Anexa 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 • b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;
 • c) diploma de bacalaureat;
 • d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 • e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 • f) certificatul de naștere;
 • g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • h) certificat de competență lingvistică – vezi mai jos detalii;
 • i) buletin/carte de identitate/pașaport;
 • j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere; cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB;  detalii despre modalitatea de plată aici;
 • k) declarație pe propria răspundere (inclusă in  Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 • l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(j) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021.

Anexele care trebuie depuse sunt generate de platforma https://admitere.pub.ro/, trebuie descărcate, semnate olograf, iar forma scanată a acestora trebuie încărcată pe platformă. Un scurt ghid de utilizare a platformei este disponibil aici.

ATENȚIE: Completarea numelor trebuie realizată folosind datele așa cum apar în certificatul de naștere cu tot cu diacritice și liniuțele dintre nume (dacă există).

Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere. În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite prin curier, iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.Totodată, candidatul va notifica prin e-mail facultatea la adresele indicate pe pagina fiecărui master despre acest lucru.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 NU trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere, inclusiv în cazurile în care ei și-au schimbat acest nume. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe bază de buletin/carte de identitate, se impune ca în cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naștere să fie consemnat în paranteză și numele din buletinul/cartea de identitate

Pentru informatii detaliate, va rugam consultati: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

Competente lingvistice

Candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru un program de masterat care se desfășoară într-una din limbile de largă circulație internațională: engleză, franceză sau germană, trebuie să facă dovada, conform legii și regulamentului de admitere, că posedă cunoștințele lingvistice necesare.

 • Pot participa la concursul de admitere pentru aceste programe candidații care îndeplinesc una din următoarele condiții:
  Posedă un certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (minim B2); certificatul se încarcă în platforma online de înscriere;
 • Sunt absolvenți ai unui program de studii de licență sau masterat în respectiva limbă de predare;
 • Disciplina de tip limbă străină pentru respectiva limbă de predare promovată în anul I de studii de licență cu media cel puțin 8,00;
 • Susțin testul on-line UPB de pe 4 septembrie 2020 de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (în cazul în care nu se încadrează în una din cele 2 condiții anterioare) și obțin calificativul PROMOVAT, detalii Competente lingvistice.

Concurs de admitere (online)

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

 • Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată, conform Art. 13 din Regulament.
 • Proba 2 – interviul online folosind platforma Microsoft Teams UPB, detalii pe pagina de admitere a fiecărui master. Pentru sesiunea din toamna, detalii aici.

Media_admitere = (Nota_Proba_1 + Nota_Proba_2)  /  2

Baremurile minime sunt: Media_admitere  minim 6,00 (șase) și Nota_Proba_2 minim 5,00 (cinci). Candidații care nu îndeplinesc aceste baremuri minime sunt declarați respinși fără barem.

Ghid de acces Microsoft Teams UPB

Cifra de școlarizare pentru masterat, anul universitar 2020-2021

Pentru FILS, sunt disponibile 150 de locuri la buget si 60 locuri la taxă. In toamna, se organizeaza concurs la toate programele de master FILS, pe locurile ramase libere din sesiunea din vara.

Comunicarea rezultatelor

Rezultatele concursului, verificate și aprobate de Comisia de admitere a facultății, se aduc la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul facultății.

Inmatricularea

Înmatricularea candidaților admiși se va face in perioada 10-11 (orele 9-14) si 14-18 septembrie (orele 8-16).

Taxa de inmatriculare este de 50 RON si se poate plati prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghiseul unei banci), într-unul dintre următoarele conturi:

Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320, CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau
Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100, CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

La explicațiile platii se mentionează: numele și prenumele candidatului, precum si Inmatriculare Master FILS.

Dovada platii se incarca pe platforma admitere.pub.ro.

Important pentru menținerea statutului de masterand

Toți candidații admiși și înmatriculați sunt obligați să depună la secretariatul FILS – JE 105  documentele depuse online la înscriere și înmatriculare, specificate în Art. 9 la punctele (c)-(j) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), într-un dosar plic,  în perioada 10-11 septembrie, orele 9-14 si 14-18 septembrie 2020, orele 8-16, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand, conform Metodologiei Universității POLITEHNICA din București.

Candidații declarați admiși vor completa și semna olograf contractul de studii universitare de masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2020-2021, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand. 

Informații suplimentare

Pe pagina de admitere a fiecărui master sunt disponibile datele de contact ale responsabilului de program, care poate oferi informații specifice programului ales. Informații generale se pot obține printr-un e-mail la admitere_fils@upb.ro sau către Maria-Iuliana Dascălu, prodecan mastere FILS, la adresa maria.dascalu@upb.ro.

Rezultate finale – sesiunea iulie

Lista-admisi-si-inmatriculati-pe-programe-de-master-iulie

Lista respinsi pe programe de master

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba engleză

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba franceză

 • Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs – Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative (în limba franceză) – MITSC, domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei,   Prezentare, Plan de invatamant,  Admitere, Poster
 • Ingénierie des systèmes industriels – Ingineria sistemelor industriale (în limba franceză), domeniul Inginerie industrială,  Prezentare, Plan de invatamant,  AdmiterePoster
 • Technologies de la traduction automatique – Tehnologia traducerii automate (în limba franceză) – TTA, domeniul Ştiinţe ale comunicării, PrezentarePlan de invatamant, AdmiterePoster

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba germană

 • Geschäfts- und Industrieverwaltung – Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie şi management,  PrezentarePlan de invatamantAdmitere
 • Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie – Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie) (în limba germană), domeniul Inginerie şi management, Prezentare, Plan de invatamantAdmitere
fb yb Flyers

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne