Admitere Master

Admitere 2022 -2023

Metodologie generala

Concursul de admitere se desfasoara in acord cu Metodologia Universitatii POLITEHNICA Bucuresti in vigoare.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul universitatii.

Programele de masterat ale Facultatii de Inginerie in Limbi Straine sunt prezentate pe pagina de studii/master.

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează conform calendarului urmator.

Programare interviuri admitere master GIVE NGEL 2022 sesiunea septembrie

Programare interviuri admitere master MITSC 2022 sesiunea septembrie

Programare interviuri admitere master MBAE 2022 sesiunea septembrie

Programare interviuri admitere master Software Eng. 2022 sesiunea septembrie

Sesiunea curentă de admitere: sesiunea IV 2022

FILS organizeaza admitere in sesiunea IV doar pentru programele: BioTE, Energy Engineering, MITSC, ISI, TTA, GIVE si NGEL.

Pentru programele MBAE, ISP si AMPD nu se organizeaza admitere in sesiunea IV.

Înscrierea candidaților (online sau fizic la sediul facultății, doar cu programare prealabila la adresa maria.dascalu@upb.ro)
Taxa de inscriere: 100 RONInformatii inscriere online admitere master (butonul Master 2022 IV)
19.09 – 25.09.2022 (ora 15), luni-vineri

Dosarul de înscriere  trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 din metodologie (generata din platforma de inscriere), în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;

b) diploma de bacalaureat;

c) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;

d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;

e) certificatul de naștere;

f) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

g) buletin/carte de identitate/pașaport;

h) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (plata se face prin platforma de înscriere sau prin transfer bancar);

i) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

j) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină (evaluarea se face la interviul de admitere);

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b), (c), (d).

Concurs de admitere

  • Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului (corespunde mediei MA)
  • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu (corespunde mediei MB)

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula: MG = (M A + MB )/ 2

26.09.2022

Detalii despre interviuri se vor anunta pe pagina de Admitere a fiecarui master sau contactand secretarul fiecarei comisii. 

Alte aspecte:
• Validarea identității candidaților se va face folosind camera web și buletin/act de identitate. Probele online vor fi înregistrate, conform regulamentului și acordului exprimat de candidați în fișa de înscriere.
• Interviul se va desfășura în limba de predare.
• Interviul se va desfășura folosind programul Microsoft Teams.
• Candidații trebuie să se familiarizeze cu programul Microsoft Teams – în special funcțiile pornire/oprire a camerei web și partajare a ecranului în cadrul unui apel.
• Candidații trebuie sa fie disponibili în „team” cu cel puțin 10 minute înainte de momentul la care sunt planificați pentru interviu.
Comunicarea rezultatelor (online, anonimizat) 26.09 – 27.09.2022
Inmatricularea (la Secretariat FILS, JE105) a candidaților admiși 27.09.2022, intervalul orar 9-15

Informații suplimentare

Pe pagina de admitere a fiecărui master sunt disponibile datele de contact ale responsabilului de program, care poate oferi informații specifice programului ales. Informații generale se pot obține printr-un e-mail la admitere_fils@upb.ro , cu Cc către Maria-Iuliana Dascălu, prodecan mastere FILS, la adresa maria.dascalu@upb.ro.

Inmatriculare

INMATRICULARE MASTER ETAPA IV: 27.09.2022, intervalul orar 9-15

la SECRETARIAT FILS (JE105): OBLIGATORIE PENTRU PASTRAREA LOCULUI, detalii->

INMATRICULARE-DEPUNERE-FIZICA-A-DOCUMENTELOR-MASTER-OBLIGATORIE

Taxa de inmatriculare poate fi platita online, in platforma de inscriere sau prin transfer bancar, in contul indicat in documentul de mai sus.

Rezultate admitere-septembrie

Rezultate-2022_-toamna-etapa IV

Rezultate-2022_-toamna-actualizate (etapa III)

Rezultate inmatriculare mai-iulie

Candidati admisi si inmatriculati (mai si iulie) – master 2022

Rezultate admitere-iulie

Rezultate 2022_ MBAE

Rezultate 2022_ GIVE

Rezultate 2022_ NGEL

Rezultate2022_ MITSC

Rezultate 2022_ SE-ISP

Rezultate 2022_ TTA

Rezultate 2022_ BioTE

Rezultate pre-admitere

REZULTATE 2022_ BioTE-converted

REZULTATE 2022_ GIVE-converted

REZULTATE 2022_ MITSC-converted

REZULTATE 2022_ NGEL-converted

REZULTATE 2022_ SE-ISP-converted

REZULTATE 2022_MBAE-converted

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba engleză

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba franceză

  • Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs – Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative (în limba franceză) – MITSC, domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei,   Prezentare, Plan de invatamant,  Admitere, Poster
  • Ingénierie des systèmes industriels – Ingineria sistemelor industriale (în limba franceză), domeniul Inginerie industrială,  Prezentare, Plan de invatamant,  AdmiterePoster
  • Technologies de la traduction automatique – Tehnologia traducerii automate (în limba franceză) – TTA, domeniul Ştiinţe ale comunicării, PrezentarePlan de invatamant, AdmiterePoster

Admitere pentru studii universitare de masterat în limba germană

  • Geschäfts- und Industrieverwaltung – Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie şi management,  Prezentare, Plan de invatamantAdmitere
  • Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie – Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie) (în limba germană), domeniul Inginerie şi management, Prezentare, Plan de invatamantAdmitere
fb yb Flyers

Link-uri rapide

Urmăreşte-ne